Yayınlarım

Selçuk Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi
(The Journal of Social Economic Research)
ISSN: 2148 – 3043 / Nisan 2016 / Yıl: 16 / Sayı: 31

ALTERNATİF PARA POLİTİKASI STRATEJİSİ OLARAK NOMİNAL GSYİH HEDEFLEMESİ: KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ

Fatih MANGIR1, Cemil ERTEM2

ÖZET

2008 kriz sonrası ortaya çıkan ekonomik konjonktür, enflasyon hedeflemesi rejiminin başarısının sorgulanmasına ve alternatif para politikalarının tartışılmasına neden olmuştur. Bu tartışmalar içinde yer alan Jeffery A. Frankel‟in de içinde olduğu birçok iktisatçının önerisi, Nominal GSYİH hedeflemesidir. Finansal istikrarsızlık, yüksek işsizlik, durgunluk vb. sorunların çözümünde enflasyon hedeflemesi politikası etkisiz kalmış ve enflasyonun yanında başka ekonomik hedeflerinde kontrol edilebildiği para politikası rejimlerine ihtiyaç artmıştır. Bu nedenden dolayı bu çalışmada, enflasyon hedeflemesi rejimine kadar para politikasının tarihsel gelişimi incelenecektir. Son olarak, enflasyon hedeflemesi rejiminin avantajları ve dezavantajları tartışılacak, Nominal GSYİH hedeflemesiyle karşılaştırmalı analizi yapılacaktır.

Jel Kod: E42, E52, E58

1 Doç. Dr., Selçuk Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü, Konya.
2 Dr., İstanbul Üniversitesi, İstanbul.

Alternatif Para Politikası Stratejisi Olarak Nominal GSYİH Hedeflemesi: Karşılaştırmalı Bir Analiz